امریه سربازی در وزارت نفت 

https://eservice.mop.ir/mios/‎