موضوع فرم‌ها دانلود فرم‌ها
قراردادهای پژوهشی و ارتباط با صنعت

*نمونه قرارداد ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شیراز

*نمونه فاکتور طراحی شده مورد نیاز برای ارائه به کارفرما 

*فرم درخواست وجه قراردادها و طرح‌های پژوهشی ارتباط با صنعت

*فرم تقاضای ثبت قرارداد برای اعلام  پژوهشی  بودن در سامانه ساجد ارتباط با صنعت وزارت(اخذ مفاصا حساب بیمه قرارداد)

*راهنمای ثبت طرح های پژوهشی در سامانه آموزشی پژوهشی گلستان 

*نمونه نامه حسن انجام کار برای پروژه های پژوهشی 

فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

*فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعات

*قالب گزارش نهایی کتبی فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه

*شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی در صنعت 

اساتید برگزیده ارتباط با صنعت

فرم اعلام فعالیت‌های ارتباط با صنعت جهت انتخاب استادان برگزیده (سال ۹۹)

تکمیل فرم مربوطه

فرم دعوت از کارشناسان صنایع  فرم دعوت از کارشناسان صنایع
فرم اعلام فرصت شغلی و تقاضای نیروی کار به دانشگاه صنعتی شیراز  فرم اعلام فرصت شغلی و تقاضای نیروی کار به دانشگاه صنعتی شیراز 
فرم تقاضای تاییدیه پژوهشی بودن قرارداد های ارتباط با صنعت  فرم تقاضای تاییدیه پژوهشی بودن قرارداد های ارتباط با صنعت
فرم تقاضای بازدید از صنایع فرم تقاضای بازدید از صنایع