**توضیحات

موضوع راهنماها دانلود راهنماها
کارآموزی

راهنمای قالب گزارش کارآموزی

دوره های آموزشی مهارتی جذب محور جایگزین کارآموزی:

دفتر مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه با همکاری مرکز آموزش های آزاد دانشگاه همانند ترم های گذشته در قالب  دوره های MBA شصت ساعت، تعمیر موبایل سی ساعت، مدیریت پروژه سی ساعت و خانه هوشمند سی ساعت از دانشجویان علاقه مند و افراد غیر دانشجو ثبت نام به عمل می آورد. برای اطلاعات بیشتر به سایت مرکز مراجعه فرمایید.

سامانه جذب امریه وزارت علوم

سامانه جذب امریه وزارت علوم

فرآیند اجرایی سربازتاپ

کارورزی

آیین نامه دوره کارورزی دانشگاه صنعتی شیراز 

فرم های دوره کارورزی